Aktualności

Życzenia Świąteczne

Życzenia Świąteczne

Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Lipinki w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r.

Zarządzenie Nr  31/2020  Wójta Gminy Lipinki  z dnia 6 kwietnia 2020r.   w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Razem ku samodzielności"

 Zarządzenie Nr 28/2020 Wójta Gminy Lipinki  z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert  na realizację w 2020 roku zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej  w ramach projektu „Razem ku samodzielności" Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poż

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu  ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z pó

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania na wniosek P. Anny Sowy - Z-cy Dyr. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w spr. ustalenia linii brzegu Potoku Ulga , którego koryto znajdują się na terenie Gminy Lipinki.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania na wniosek P. Anny Sowy - Z-cy Dyr. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w spr. ustalenia linii brzegu Potoku Ulga oraz Potoku Od Rozdziela, których koryta znajdują się na terenie Gminy Lipinki.

Procedura kierowania osób na kwarantannę zbiorową na terenie województwa małopolskiego, przekraczających granicę RP

 1.    Miejsca do kwarantanny zbiorowej zgodnie z Poleceniem Wojewody Małopolskiego nr 9/2020 wyznaczają/uruchamiają Starostwie Powiatów/Prezydenci Miast na prawach powiatu. 2.    Straż Graniczna informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu granicy przez osobę mającą zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego. 3.&