Aktualności

Rysunki Studium

Wójt Gminy Lipinki ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Gminie Lipinki w 2020 roku

  Zarządzenie Nr 171/2019 Wójta Gminy Lipinki z dnia 4 grudnia 2019 roku   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   Na podst

Uchwała antysmogowa dla Małopolski. Kontrola urządzeń grzewczych.

Uchwała antysmogowa dla Małopolski. Kontrola urządzeń grzewczych.

 Uchwała antysmogowa dla Małopolski W związku z tym, że od lipca 2017 roku obowiązuje Uchwała Antysmogowa dla Województwa Małopolskiego -Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. -  informujemy, że kotły/piece/kominki stanowiące źródło ogrzewania mieszkania/budynku: a) niespełniające wymagań co najmniej klasy 3 należy wymie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPINKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pó

Informacja z przebiegu konsultacji Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku...

 Lipinki, 25 listopada 2019r.             Informacja z przebiegu konsultacji   Projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”  

Dyżur dzielnicowego Komisariatu Policji w Bieczu w dniu 20.11.2019r. w Urzędzie Gminy Lipinki

Informujemy, że w dniu 20.11.2019r. w Urzędzie Gminy Lipinki nie będzie dyżuru dzielnicowego Komisariatu Policji w Bieczu. Wszelkie informacje dotyczące dyżuru będa pod nr tel. 608 540 233.

Zapisy na szkole dla posiadaczy opryskiwaczy

 Zapisy na szkole dla posiadaczy opryskiwaczy   Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że u sołtysów wsi można zapisywać się na udział w szkoleniu z zakresu stosowania środków chemicznych, które zostanie przeprowadzone na terenie Gminy Lipinki na początku roku 2020. Koszt udziału w szkoleniu wynosi 100 zł. O dokładnym terminie i miejscu szkolenia każda zapisana osoba z