Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w latach 2020 – 2023, zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz ...

Zarządzenie Nr 137/2020 Wójta Gminy Lipinki z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, w latach 2020 – 2023, zadania publicznego Gminy Lipinki, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „Akademia seniora"

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z realizacją Uchwały Nr XI/97/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok zarządzam, co następuje:

§1


1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „Akademia seniora".
2.Regulamin otwartego konkursu ofert oraz zasady i tryb jego przeprowadzenia stanowią załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§2.

Na realizację zadania, o którym mowa w §1, przeznacza się kwotę w maksymalnej wysokości  3 295 973,68 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy).
§3

Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki,
2) na stronie internetowej Gminy Lipinki,
3)na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lipinki.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Lipinki
Czesław Rakoczy
 
Projekt pn. "Akademia seniora" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego".
Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach, 38-305 Lipinki 44, tel. 13 44 77 892, e-mail: gops@gops.gminalipinki.pl
 

 
Grafika przedstwia logotypy unii europejskiej, województwa małopolskiego oraz regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014 - 2020
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 137/2020
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 17 listopada 2020 roku

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego


Wójt Gminy Lipinki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w latach 2020 – 2023, zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „Akademia seniora".

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


I.Rodzaj i nazwa zadania:

1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczący kompleksowej realizacji projektu „Akademia seniora".
2.Głównym celem realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, jest wsparcie tworzenia i działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych, umożliwiając im jak najdłuższe funkcjonowanie w środowisku oraz udzielenie kompleksowego wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych.


II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania przyznawanych w formie dotacji
na jego realizację:

1.Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
2.Na realizację zadania planuje się przekazać środki finansowe w maksymalnej wysokości łącznie 3 295 973,68 zł (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy), w tym:
1)w 2020 roku-702 054,30 zł,
2)w 2021 roku-1 014 278,32 zł,
3)w 2022 roku-1 014 278,32 zł,
4)w 2023 roku-565 362,74 zł.


III.Zasady przyznawania dotacji:

1.Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność  w zakresie pomocy społecznej oraz na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2.Dwa lub więcej uprawnione podmioty mogą złożyć ofertę wspólną. W takiej sytuacji oferta musi wskazywać sposób reprezentacji wobec Gminy.
3.Podmioty przystępujące do konkursu, składają ofertę zawierającą dane, o których mowa w ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne informacje i załączniki wymagane w warunkach niniejszego konkursu.
4.Oferta powinna być przygotowana: pisemnie, na stosownym formularzu, w języku polskim oraz powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli w imieniu przystępującego do konkursu podmiotu.
5.Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
6.Do oferty należy załączyć następującą dokumentację (w 1 egzemplarzu):
a)aktualny odpis/uwierzytelniona kopia (lub wydruk elektroniczny) z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji stanowiących o podstawie prawnej działania podmiotu,
b)jeżeli nie wynika to z w/w dokumentów dodatkowo upoważnienie do reprezentowania podmiotu zgłaszającego ofertę,
c)jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wymienione w odpisie z rejestru/ewidencji do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu,
d)w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikająca z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów;
e)kopię statutu;
f)deklarację o zamiarze osiągnięcia lub nie osiągania zysku przy realizacji zadania,
g)inne informacje wymagane zgodnie ze szczegółowymi zasadami konkursu.
7.Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki winny być podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentacji podmiotu, a wszystkie kserokopie dokumentów winny zostać uwierzytelnione przez osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu przystępującego do konkursu podmiotu.
8.Stosownych wyjaśnień dotyczących warunków realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach, osoba upoważniona do kontaktu: Pani Katarzyna Ślusarz, telefon 13 44 77 892 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach, 38 – 305 Lipinki 44.
9.Nie będą rozpatrywane oferty:
a)podmiotów nie spełniających wymogów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunków niniejszego konkursu,
b)złożone po terminie i/lub niekompletne.
10.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji  w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
11.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przez Wójta Gminy Lipinki z organizacją pozarządową lub innym podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.

IV.Termin i warunki realizacji zadania:

1.Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2023 roku.
2.Zadanie polega na utworzeniu i prowadzeniu Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych, obejmującego obszarem swojego działania teren Gminy Lipinki, dla 30 osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia.
3.Szczegółowy opis warunków realizacji zadania stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia i stanowi integralną jego część.
4.Dokumentacja realizacji zadania, a także miejsca realizacji zadania muszą zostać prawidłowo oznakowane, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020.
5.Całość realizacji zadania winna odbyć się zgodnie z zasadami zawartymi w następujących dokumentach:
a)Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014 - 2020;
b)Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020;
c)Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 - 2020;
d)Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020;
e)Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020;
f)Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020;
g)Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014 – 2020;
h)Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
i)Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020;
j)Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w obszarze rynku pracy na lata 2014- 2020;
k)Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014 – 2020,
l)oraz innych dokumentach dedykowanych dla przedmiotowego projektu oraz projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6.Dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania do 10% ich wartości.
7.Gmina Lipinki zastrzega, że wszelkie zakupione na potrzeby projektu środki trwałe oraz wyposażenie utworzonego Ośrodka Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych, stanowią własnością Gminy Lipinki.
8.Uwagi dodatkowe:
1)spełnienie warunków konkursu powinno wynikać z treści oferty lub załączników,
2)uczestnictwo osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w działaniach będących przedmiotem konkursu ma charakter nieodpłatny,
3)szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie zawartej przez Wójta Gminy Lipinki z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana - z zachowaniem wymogów i zasad określonych
w obowiązujących przepisach.


V.Termin składania ofert:

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami w Urzędzie Gminy Lipinki, 38 – 305 Lipinki 53, pokój nr 11, lub przesłanie oferty na w/w adres (decyduje data wpływu).
2.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem podmiotu składającego, imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu osoby do kontaktu oraz nazwą zadania, którego oferta dotyczy.
3.Ostateczny termin składania ofert upływa 11 grudnia 2020 roku o godz. 15.30.


VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

1.Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wyznaczonej daty ich składania, z uwzględnieniem terminu wyznaczonego na realizację zadania.
2.Oferty opiniuje Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, powołana przez Wójta Gminy Lipinki.
3.Po upływie terminu składania ofert, przed posiedzeniem Komisji, dopuszcza się poprawę treści ofert wyłącznie w zakresie tzw. oczywistych pomyłek i błędów pisarskich oraz rachunkowych.
4.Komisja dokonuje formalnej i merytorycznej oceny złożonych ofert m.in. w oparciu o następujące kryteria:
-0 pkt. – 10 pkt. – możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
-0 pkt. – 10 pkt. – kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego,
-0 pkt. – 10 pkt. – proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
-0 pkt – 10 pkt. – analiza i ocena wykonania zadań, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne).
5.Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wyboru przez Komisje Konkursową więcej niż jednej oferty.
6.Oferty niekompletne, złożone bez wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
7.O wyborze ofert rozstrzyga Wójt Gminy Lipinki, po zapoznaniu się z opinią, powołanej przez siebie, Komisji Konkursowej.
8.Decyzja Wójta Gminy Lipinki jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
9.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości (na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki oraz na stronie internetowej Gminy Lipinki).


VII.Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Gmina Lipinki nie realizowała w 2019 roku i 2020 roku (do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu) zadania publicznego tego samego rodzaju.


 
Projekt pn. "Akademia seniora" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego".
Biuro projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipinkach, 38-305 Lipinki 44, tel.  13 44 77 892, e-mail: gops@gops.gminalipinki.pl