Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 12 lutego 2021 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zmiany „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipinki z dnia 12 lutego 2021 r
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zmiany „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr XLV/395/10 Rady Gminy Lipinki z dnia 3 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania się z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami , o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Lipinki przedkłada do konsultacji projekt zmian „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Celem konsultacji jest zgłoszenie uwag i opinii do projektu zmian programu przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje swoim zasięgiem obejmują teren Gminy Lipinki.

Konsultacje przeprowadza się w formie umieszczenia w dniu 12 lutego 2021 roku do wglądu projektu zmian Programu na stronie internetowej www.gminalipinki.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki. Projekt zmian stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Wszelkie uwagi i propozycje do projektu zmian należy składać do dnia 9 marca 2021 roku na załączonym formularzu w sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki w godzinach urzędowania lub drogą pocztową oraz drogą internetową na adresy:


Urząd Gminy Lipinki
38-305 Lipinki 53
e-mail : urzad@gminalipinki.pl
z dopiskiem : „ Konsultacje zmian programu współpracy”

WÓJT
/-/ mgr inż. Czesław Rakoczy

Załącznik Nr 1
Do Ogłoszenia Wójta Gminy Lipinki
Z dnia 12 lutego 2021r

Projekt zmian w „Rocznym programie współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Zakres zmian:
W załączniku do uchwały Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Lipinki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” wprowadza się następujące zmiany:

 W Rozdziale IV Zakres przedmiotowy i priorytetowe zadania publiczne w ust. 2 pkt. 3 W zakresie „Pomocy społecznej”: dodaje się lit. e) w brzmieniu:
„e/Aktywizacja społeczna, zawodowa oraz zdrowotna w ramach projektu Q aktywności.”

 W Rozdziale VIII Wysokość środków planowanych na realizację zadania wust.1 w III Zadaniu „ Pomoc społeczna” dodaje się lit. e) w brzmieniu:
„e) Aktywizacja społeczna, zawodowa oraz zdrowotna w ramach projektu Q aktywności - 486.073,12 zł”