Nowy plac zabaw i siłownia w sołectwie Bednarskie

 Centrum rekreacji w sołectwie Bednarskie

 
Zapraszamy do korzystania z placu zabaw oraz siłowni zlokalizowanej przy Budynku Wiejskim w Bednarskim.
Plac zabaw, siłownia są ogólnodostępne i niekomercyjne.
Regulamin korzystania poniżej
 
W Budynku Wiejskim funkcjonuje Klub Młodzieży, który  został wyposażony w nowe komputery z oprogramowaniem biurowym oraz gry edukacyjne dla dzieci i młodzieży,  stół piłkarski tzw. „piłkarzyki”  oraz stół rekreacyjny do air hockey a.
 
 
 Projekt jest współfinansowany w wysokości 62,31% ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie,  w ramach
Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020  
 
Całkowita wartość projektu wynosi 50 376,55 zł., uzyskano dofinansowanie w wysokości 31 389,00zł.
 
Operacja realizowana jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Beskid Gorlicki
 
 
 REGULAMIN
 
Uchwała Nr IV/38/2019      
Rady Gminy Lipinki
z dnia 6 marca 2019 r.
 
 
 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Bednarka (Sołectwo Bednarskie)
 
 
          Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Lipinki uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
Przyjmuje się regulamin korzystania z placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Bednarka (Sołectwo Bednarskie) znajdującej się na działce o nr ewid. 650/10 , w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipinki.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/38/2019   
Rady Gminy Lipinki z dnia 6 marca 2019 r.
 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI BEDNARKA (SOŁECTWO BEDNARSKIE)
 
1.                  Właścicielem i zarządcą ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zlokalizowanej na działce nr 650/10 w Bednarce jest Gmina Lipinki. Plac zabaw i siłownia jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do zabawy, rekreacji i wypoczynku.
2.                 Korzystanie z placu zabaw jest nieodpłatne.
3.                 Plac zabaw jest dostępny od godz. 8:00 do zmierzchu (nie dłużej niż do 21:00).
4.                  Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu pod opieką osób pełnoletnich.
5.                  Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw i siłowni może odbywać się wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
6.                 Korzystający z placu zabaw i siłowni zobowiązani są do zachowania porządku i poszanowania zieleni.
7.                  Korzystanie z placu zabaw i siłowni odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub opiekuna.
8.                 Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz: 
- niszczenia urządzeń znajdujących się na placu,
 - zaśmiecania terenu placu, 
- wprowadzania zwierząt, 
 - wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, 
- palenia ognisk i otwartego ognia, 
- przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, 
- spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu,
 - wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych,          
- korzystania we dwoje i więcej osób z pojedynczych siedzisk huśtawek i bujaków,
 8. W przypadku stwierdzenia aktów wandalizmu, naruszenia zasad bezpieczeństwa oraz                         zakłócania porządku publicznego należy powiadomić następujące służby:
1) Pogotowie ratunkowe        999 (tel. kom. 112)
2) Straż Pożarna        998
3) Policja        997
 9. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia urządzeń i wypadki należy niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy Lipinki, 38-305 Lipinki 53 , tel. 13 4477021.