ZAWIADOMIENIE - ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA WÓJTOWA

  

    Wójtowa, dnia 13 września 2021 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
         Sołtys sołectwa Wójtowa na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuje zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. ( środa ) o godz. 18:30 w Domu Wiejskim w Wójtowej.
 
PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.     Otwarcie zebrania.
2.     Przyjęcie porządku obrad.
3.     Powołanie protokolanta.
4.     Informacja z wykonania budżetu za rok 2020 oraz o wykonywanym budżecie w roku 2021.
5.     Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie w roku 2022 środków z funduszu sołeckiego.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Wójtowej  -działka nr 1300/92 o pow. 0,1648 ha.
7.     Sprawy różne.
8.     Dyskusja i wolne wnioski.
 
Proszę mieszkańców o wzięcie udziału w zebraniu.
 
                                                 
                                                                                        Z poważaniem        
                                                                                                Sołtys
                                                                                           Józef Cionek