Ogłoszenie konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020r.

Zarządzenie Nr  120/2020
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 13 października 2020.
 
w sprawie ogłoszenia  konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz..U.  z 2020 r., poz. 713 ) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1
1.      Ogłaszam  konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Lipinki w zakresie:
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku
2.      Treść ogłoszenia o konkursie ofert oraz zasady i tryb jego przeprowadzania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane poprzez jego zamieszczenie:
1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki,
2)      na stronie internetowej Gminy Lipinki: www.gminalipinki.pl
3)      na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki
 
§ 3
Komisja konkursowa w celu dokonania oceny złożonych ofert powołana zostanie przez Wójta Gminy Lipinki odrębnym zarządzeniem.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lipinki.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
WÓJT
mgr inż. Czesław Rakoczy
 


 
Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr  120/2020
Wójta Gminy Lipinki
z dnia 13.10.2020 r.
 
WÓJT GMINY LIPINKI
ogłasza  konkurs ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2365)
 
1)                  RODZAJ ZADANIA:
 
 „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
a/ realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią społeczną,
b/ warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży.
 
2)                  WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WW
 
Zadanie: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” 6 000 zł (słownie sześć tysięcy złotych) w formie dotacji
 
3)                  TERMIN  REALIZACJI ZADANIA
 
Od chwili podpisania umowy na realizację zadania do 31.12.2020r..
 
 
4)                  ZASADY REALIZACJI ZADANIA
1.      Zadanie mogą realizować podmioty wymienione w art.3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, tj. podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2.      Środki z przyznanej dotacji mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków:
a/ przewidzianych w ofercie i uwzględnionych w kosztorysie,
b/ poniesionych w terminie realizacji zadania,
c/z uwzględnieniem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
3.      Środki z przyznanej dotacji nie mogą być wykorzystane na:
a/ wydatki związane z działalnością gospodarczą,
b/ pokrycie kosztów utrzymania biura,
c/ zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania.
 
5)                  Kryteria oceny ofert
1.      Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisje konkursową, która zostanie powołana odrębnym Zarządzeniem Wójta Gminy Lipinki.
2.      Ocena formalna obejmuje sprawdzenie kompletności złożonych ofert zgodnie z wymaganiami ogłoszenia konkursowego.
3.      Jeżeli poszczególne oferty zawierać będą braki formalne, które to braki dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia tych braków pod rygorem odrzucenia oferty
4.      Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert przyjmuje następujące kryteria wraz z punktacją:
-        Zgodność merytoryczna złożonej oferty z ogłoszonym zadaniem (0-10pkt)
-        Sposób realizacji zadania (pomysłowość, metody) (0-10 pkt)
-        Adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (0-10 pkt)
-        Proponowany udział środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego (0-10 pkt)
-        Osiągalność i realność celów (0-10 pkt)
-        Rzetelność i poprawność rozliczenia dotychczas otrzymanych środków z budżetu gminy na realizację zadań publicznych (0-10 pkt)
-        Zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (0-10 pkt)
-        Doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań (0-10 pkt)
-        Liczebność i charakterystyka grup odbiorców (0-10 pkt)
Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która średnio uzyska powyżej 70% możliwych do uzyskania punktów.
6)                  Miejsce i TERMIN SKŁADANIA OFERT
 
Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem OFERTA „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku” w Sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki, adres Lipinki 53, w terminie do dn. 4  listopada 2020 roku do godz. 12.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7)                  TERMIN rozstrzygnięcia wyboru ofert oraz termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert;
 
-        Wybór oferty na wykonanie zadania dokonany zostanie w terminie do 14 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert, a wynik wyboru ogłoszony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipinki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipinki.
-        Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Wójt Gminy Lipinki.
 
 
8)                  Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert
 
Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy Lipinki w terminie 7 dni od ogłoszenia o którym mowa w pkt. 6. Wójt Gminy Lipinki w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
- powierzyć realizacje zadania,
- zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizacje zadania,
- podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.
 
9)                  Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
-                   aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
-                   statut podmiotu lub inny dokument potwierdzający przedmiot działalności oferenta w zakresie spraw objętych zadaniami w art. 2 ustawy o zdrowiu publicznym,
-                   oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
-                   oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-                   oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
-                   oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
 
Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. – podstawa art. 17 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r o zdrowiu publicznym.
 
10)              Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert;
 
Wójt Gminy Lipinki zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
WÓJT
mgr inż. Czesław Rakoczy