Zarządzenie nr 22/2020 Wójta Gminy Lipinki Kierownika Urzędu Gminy w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka infekcji wirusem COVID-19 w Urzędzie Gminy w Lipinkach

  

 
 
Zarządzenie nr 22/2020
Wójta Gminy Lipinki
 Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 16 marca 2020 r.
 
w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa
w celu ograniczenia ryzyka infekcji wirusem COVID-19
w Urzędzie Gminy w Lipinkach
 
 Na podstawie art. 31 oraz 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz 506 ze zm) w związku z § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.poz 433)  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wprowadzam zasady bezpieczeństwa w celu ograniczenia ryzyka infekcji wirusem COVID 19 w Urzędzie Gminy w Lipinkach
 
§ 2
Wykonanie zarządzenia zlecam kierownikom i koordynatorom komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk w Urzędzie Gminy Lipinki
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
 
                 WÓJT
/-/ mgr. inż Czesław Rakoczy
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 / 2020
Wójta Gminy Lipinki – Kierownika Urzędu Gminy
z dnia 16 marca 2020 r.
                       
 
Zasady bezpieczeństwa wdrożone w Urzędzie Gminy Lipinki
w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem COVID-19
 
Z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam niżej wymienione zasady mające na celu ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 w Urzędzie Gminy Lipinki:
1.    Urząd Gminy będzie funkcjonował w systemie zamkniętym . Sprawy bezwzględnie pilne będą załatwiane po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
2.    Sprawy nie wymagające pilnego załatwienia realizowane będą w terminie późniejszym - do odwołania.
3.    Wyjścia i wyjazd w teren pracowników Urzędu Gminy Lipinki należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
4.    Wprowadza się zakaz wyjazdów służbowych bez uzgodnienia w dniu poprzedzającym wyjazd, w celu ustalenia okoliczności wyjazdu. W wyjątkowych przypadkach wyjazd może nastąpić za zgodą Wójta.
5.    Zobowiązuje się pracowników do odwołania wszystkich spotkań z osobami z firm zewnętrznych, jednostek nadrzędnych, podrzędnych itp., które miały się odbyć pod dniu wejścia w życie zarządzenia. Spotkania należy odbyć przy pomocy urządzeń mobilnych. Zakaz nie dotyczy spotkań wewnętrznych pracowników Urzędu w trakcie wykonywania czynności służbowych.
6.    Ze względów bezpieczeństwa zaleca się rezygnacje z tradycyjnych zwrotów grzecznościowych np. uścisku rąk.
7.    Z Urzędu usunąć wszystkie ulotki, broszury, materiały informacyjne czy wnioski i dystrybuować je wyłącznie przez pracowników Urzędu Gminy Lipinki.
8.    Pracownicy Urzędu Gminy wykonujący czynności na terenie obiektu wszelkie zmiany chorobowe winni natychmiast zgłosić bezpośredniemu przełożonemu lub Kierownikowi Urzędu.
9.    Wszystkie prace wykonywane na terenie obiektu przez podwykonawców, firmy remontowe należy ograniczyć do niezbędnego minimum z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
10. Niniejsze Zarządzenie nie zwalnia ze stosowania Zarządzenia Głównego Inspektora Sanitarnego czy innych Organów Państwa wydających zalecenia dotyczące wirusa COVID-19.
11. W sytuacji stwierdzenia bezpośredniego kontaktu z osoba chorą lub zakażona SARS-CoV-2 należy bezzwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego, Kierownika Urzędu oraz telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną. W przypadku niepodporządkowania się przez interesanta procedurze wewnętrznej należy powiadomić służby porządkowe.
12. W przypadku podejrzenia u interesanta lub pracownika objawów koronawirusa lub uzyskania wiadomości, że przebywał w kraju, w którą występują liczne zachorowania lub miał kontakt z osoba chorą lub zakażoną SARS-CoV-2 należy:
- zachować spokój,
- poinformować petenta o możliwości załatwienia sprawy telefonicznie lub elektronicznie,
- poinformować właściwą jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zagrożeniu
wystąpienia kontaktu z osobą mogącą być nosicielem koronawirusa, podając na żądanie
 Państwowej Inspekcji Sanitarnej dane osobowe petenta
 
Jeżeli do Urzędu Gminy zgłosi się petent, który został poddany kwarantannie lub izolacji, a samowolnie ją opuścił, pracownik Urzędu powinien odmówić obsługi takiej osoby. Dodatkowo należy poinformować petenta o konieczności odbycia kwarantanny bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Jednocześnie należy powiadomić Policję o podejrzeniu popełnienia przez petenta wykroczenia i poinformować o zaistniałym zdarzeniu jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
Jednocześnie Kierownictwo ponownie zwraca się do pracowników Urzędu Gminy o odpowiedzialne potraktowanie ryzyka zarażenia się wirusem COVID-19, ale bez konieczności nadmiernego wyolbrzymiania powstałego zagrożenia.
Przypomina się, że skuteczna ochroną przed wirusem COVID-19 jest zachowanie higieny osobistej, a szczególnie mycie rąk w ciepłej wodzie przy użyciu mydła, lub stosowanie preparatów antybakteryjnych.
 
 
                WÓJT
/-/ mgr. inż Czesław Rakoczy